Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Khoa học ứng dụng